Certificaten

Cuppens +zn beschikt over diverse certificaten die de kracht van haar MVO-beleid onderstrepen als: ISO 14001, ISO 9001, VCA**, ERB, VGO, ERM en K+K.

De Kiwa Safety Culture Ladder (SCL), voorheen bekend onder de naam Veiligheidsladder, meet het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie en verbetert zo de veiligheidscultuur. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal om zo het aantal onveilige situaties op de werkvloer terug te dringen, met als gevolg minder ongelukken (en dus verzuim en schades).

Kiwa ISO 14001:2015 is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Gecertificeerde bedrijven voeren aantoonbaar een gedegen milieubeleid, zijn ingevoerd in- en bekend met uiteenlopende milieurisico’s en kennen een beleid dat zich continue richt op milieuprestatieverbetering. Beheersmaatregelen worden toegepast bij eigen uitvoeringsactiviteiten en bij inkoop van producten en diensten van leveranciers en derden.

Kiwa ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Kiwa SO 9001 gecertificeerde bedrijven beschikken over een gedegen kwaliteitsorganisatie en werken met kwaliteitshandboeken; periodiek uitgevoerde audits dragen bij aan continue verbetering van (bedrijfs)processen.

Kiwa VCA** is een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Het betreft sectoren als aannemerij, bouw, industrie en alle werken waar aannemen en veiligheid voorop staan. Het Kiwa VCA**-veiligheidscertificaat benadrukt de praktische invulling van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer bij zowel particuliere- als projectmatige woningbouw.

Het keurmerk Restauratie Kwaliteit richt zich op het restaureren van monumentale gebouwen, die deel uitmaken van het Nederlands erfgoed en verleent daartoe gekwalificeerde bedrijven het ERB-certificaat. Het ERB-certificaat staat garant voor degelijke kennis en jarenlange ervaring op het gebied van monumentale restauraties. Het certificaat wordt momenteel in veel rijks- en provinciale bestekken voorgeschreven en geldt uitsluitend voor bedrijven die beschikken over een ingevoerd kwaliteitssysteem en over brede kennis en ervaring met onder andere historische houtconstructies en metselwerk.

VGO-keur is een onafhankelijk keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en haar producten en diensten. VGO-keur heeft betrekking op resultaatgerichte renovaties en onderhoud van vastgoed variërend van de complete buitenschil inclusief gevels en daken tot en met installaties, badkamers en keukens.
VGO-keur omvat omvangrijke beoordelingen die periodiek onafhankelijk door Kiwa worden getoetst. VGO-keur garandeert dat de onderneming resultaatgericht samenwerken beheerst en zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht samen te werken bij investeren en onderhouden vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding. VGO-keur wordt afgegeven door Kiwa op basis van de erkenningsrichtlijn ERL 0002 voor het keurmerk VastGoedOnderhoud.

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een zo breed en hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden. Restauratiekwaliteit is een samenspel tussen verleden en heden en vereist vakmanschap, specialistische kennis en ervaring. Restauratieopgaven kunnen uiteenlopen van funderingswerken en bouwfysische verbeteringen tot stuc- en steenhouwwerk, waarbij bouwmethodes uit het verleden moeten worden gekoppeld aan kennis van hedendaagse technieken. De ERM is er voor publieke en private opdrachtgevers, voor lokale, provinciale en landelijke overheden en voor alle bij de feitelijke restauratie betrokken uitvoerders, toeleveranciers en adviseurs.

Het doel van K+K (Kennis&Kunde - kwaliteitsregeling) is het bereiken van een betere kwaliteit van onderhouds- en restauratiewerk aan de ruim 30.000 monumentale objecten in Gelderland. Daartoe heeft de provincie Gelderland, in samenspraak met diverse partijen als bouwbedrijven, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Bouwend Nederland, Fundeon, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en onderwijsinstellingen vastgesteld wat de kennis en kunde van het algemeen en het gespecialiseerde bouwbedrijf moet zijn om verantwoord met cultureel erfgoed om te kunnen gaan. Dit is uitgewerkt in een toetsingskader en beoordelingsmethodiek waarbij nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt als het verantwoord en energiezuinig verduurzamen van monumenten en de toepassing van installaties in monumenten.

Samenwerken

Cuppens +zn heeft uiteenlopende samenwerkingsverbanden op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, educatie en kwaliteit.

Erkend leerbedrijf (S-BB & ECABO). S-BB staat voor Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en richt zich op leerbedrijven die mbo-studenten zoeken en/of begeleiden. Het leerbedrijf is erkend als het voldoet aan voorwaarden op het gebied van een passende en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding, de opleidingseisen en samenwerking met de onderwijsinstelling.

Rijk van Nijmegen Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. Het doel is het tot stand brengen van een samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijk organisaties. Rijk van Nijmegen Uitdaging organiseert jaarlijks de uitreiking van de MVO-award voor bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen op de aspecten: People, Planet en Profit.
Rijk van Nijmegen Uitdaging is partner voor de betrokken gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Quadrant is een samenwerkingsverband tussen Cuppens +zn en Hagemans Vastgoedonderhoud voor vastgoedonderhoud van woningcorporatie Talis Nijmegen. Deze strategische samenwerking omvat zowel voorbereiding op- als uitvoering van vastgoedonderhoud. Leidend motief voor de samenwerking is resultaatgerichtheid en innovatie bij duurzaam en toekomstbestendig wonen.

Proces-, product- en sociale innovatie en het toepassen van (nieuwe) kennis staan hierin centraal. Dit wordt bereikt door medewerkers te betrekken bij activiteiten als productontwikkeling en markintroductie. Door teamwerk en cross-functionele samenwerking ontstaat verbinding, ruimte, ambitie en enthousiasme, waarbij medewerkers over de grenzen van eigen organisatie(s) heen kijken. Quadrant hecht veel belang aan samenwerking met externe organisaties en geeft hieraan vorm door deelname in externe netwerken en strategische kennisallianties. Samenwerking en kennisdeling met klanten, leveranciers en externe partners zijn voor Quadrant cruciaal.

Sterk Techniek regio Rijk van Nijmegen is om leerlingen in onze regio enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek & technologie.

Brancheverenigingen

Cuppens +zn is aangesloten bij uiteenlopende branchevakorganisaties en maakt gebruik van meerdere (kwaliteits-)keurmerken.

Bouwend Nederland (afdeling Zuid Oost Gelderland), vereniging van bouw- en infrabedrijven, is gesprekspartner naar gemeentelijke instanties, behartigt belangen op lokaal niveau en onderhoudt contacten met samenwerkingsverbanden, opleidingsinstituten en branche-initiatieven.

BouwGarant is een sinds 1995 bestaand keurmerk van de bouw in Nederland. Het BouwGarant-keurmerk biedt zekerheid bij nieuwbouw, verbouw en renovatie met nieuw-, verbouw- en energie-prestatiegaranties. De Stichting BouwGarant maakt samen met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis deel uit van de Geschillencommissie Verbouwingen.

WoningborgGroep waarborgt garantieverplichtingen van bouwondernemingen vóór, tijdens en na oplevering. Woningborg bemiddelt bij klachten algemeen en klachtenprocedures, hanteert garantietermijnen en geschillenregelingen en beroepen op herstelwaarborg.

Vereniging Timmerwerk Restauratie (VTR) is de branchevereniging van erkende timmerfabrieken en bouwbedrijven die zich toeleggen op restauratietimmerwerk voor monumenten. Bij de VTR zijn landelijke timmerbedrijven en aannemingsbedrijven met een timmerwerkplaats aangesloten. De VTR werkt conform de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MOMO) en de richtlijnen Onderhoud en Restauratie van Monumenten en Restauratietimmerwerk.

Vakgroep Restauratie (VR) is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. VR richt zich op borging van restauratiekwaliteit, continuïteit in werkzaamheden onderhoud, restauraties en herbestemming aan monumenten en onderwijs-ondersteuning voor de restauratiebranche.